PSI-MOS-RS485/FO 1300 E: Bộ chuyển đổi RS485 dây 2 sợi sang quang 1300nm cổng SC

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS485W2/FO 1300 E là bộ chuyển đổi 1 cổng RS485 dây 2 sợi sang ...

TD-277S-SM: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS485/RS422 sang Single-Mode Fiber Converter

Giá: Liên hệ
TD-277S-SM là bộ chuyển đổi tín hiệu RS485/RS422 sang Single-mode F...

TD-277R-SM: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang Single-Mode Fiber Converter

Giá: Liên hệ
TD-277R-SM Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang Single-mode Fiber Converter  ...

PSI-MOS-RS485/FO 850 T: Bộ chuyển đổi RS485 dây 2 sợi sang quang 850nm cổng ST

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T là bộ chuyển đổi 1 cổng RS485 dây 2 sợi sang q...

PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E: Bộ chuyển đổi R485 2 dây sang quang 850nm cổng ST.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E là bộ chuyển đổi 1 cổng RS485 dây 2 sợi sang q...

PSI-MOS-RS422/FO 1300 E: Bộ chuyển đổi RS422 hoặc RS485 4 sợi sang quang 1300nm cổng SC

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS422/FO 1300 E là bộ chuyển đổi 1 cổng RS422 hoặc RS485 4 sợi sang ...

PSI-MOS-RS422/FO 850 T: Bộ chuyển đổi RS422 hoặc RS485 4 sợi sang quang cổng ST, nguồn 24 VDC EU

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS422/FO 850 T là bộ chuyển đổi 1 cổng RS422 hoặc RS485 4 sợi sang ...

PSI-MOS-RS422/FO 850 T: Bộ chuyển đổi RS422 hoặc RS485 4 sợi sang quang cổng ST, nguồn 24 VDC UK.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS422/FO 850 T là bộ chuyển đổi 1 cổng RS422 hoặc RS485 4 sợi sang ...

PSI-MOS-RS422/FO 850 T: Bộ chuyển đổi RS422 hoặc RS485 4 sợi sang quang cổng ST, nguồn 24 VDC USA.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS422/FO 850 T là bộ chuyển đổi 1 cổng RS422 hoặc RS485 4 sợi sang ...

PSI-MOS-RS422/FO 850 T: Bộ chuyển đổi RS422 hoặc RS485 4 sợi sang quang cổng ST

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS422/FO 850 T là bộ chuyển đổi 1 cổng RS422 hoặc RS485 4 sợi sang ...

PSI-MOS-RS422/FO 850 E: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS422 sang quang, nguồn 24 VDC EU.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS422/FO 850 E là bộ chuyển đổi cổng RS422 dây 4 sợi sang quang, mul...

PSI-MOS-RS422/FO 850 E: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS422 sang quang, nguồn 24 VDC UK.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS422/FO 850 E là bộ chuyển đổi cổng RS422 dây 4 sợi sang quang, mul...

PSI-MOS-RS422/FO 850 E: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS422 sang quang, nguồn 24 VDC USA.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS422/FO 850 E là bộ chuyển đổi cổng RS422 dây 4 sợi sang quang, mul...

PSI-MOS-RS422/FO 850 E: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS422 sang quang.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS422/FO 850 E là bộ chuyển đổi cổng RS422 dây 4 sợi sang quang, mul...

PSI-MOS-RS232/FO 1300 E: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang quang, nguồn 24 VDC EU

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS232/FO 1300 E là bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 đầu nối DB9M sang quang 1...

PSI-MOS-RS232/FO 1300 E: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang quang, nguồn 24 VDC UK.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS232/FO 1300 E là bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 đầu nối DB9M sang quang 1...

PSI-MOS-RS232/FO 1300 E: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang quang, nguồn 24 VDC USA.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS232/FO 1300 E là bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 đầu nối DB9M sang quang 1...

PSI-MOS-RS232/FO 1300 E: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang quang.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS232/FO 1300 E là bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 đầu nối DB9M sang quang 1...

PSI-MOS-RS232/FO 850 T: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang 2 cổng quang, nguồn 24 VDC EU

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS232/FO 850 T là bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang 2 cổng quang. Đầu n...

PSI-MOS-RS232/FO 850 T: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang 2 cổng quang, nguồn 24 VDC UK

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS232/FO 850 T là bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang 2 cổng quang. Đầu n...
Results 1 - 20 of 48